الان بعد از اینکه اعتراضات در سطح وسیعی سرکوب شده است، مهمترین موضوع این است که می‌خواهند روایت مردم و فرودستان معترضان را با روایت حکومت و فرادستان حامی خود جایگزین کنند. به همین دلیل است که فرماندهان سپاه یا سایر مسئولین جمهوری اسلامی تلاش دارند این روایت دروغین و جعلی را جا بیندازند که معترضان، خرابکار و هرج و مرج طلب بودند.

گفت‌وگوی شادی صدر درباره برخورد قضائی با بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر با تلویزیون منوتو: