کمک مالی

عدالت برای ایران، یک سازمان حقوق بشری غیردولتی غیرانتفاعی است هدف اصلی آن تحقیق عدالت و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در ایران است. اگر شما هم مثل ما فکر می کنید که ثبت اسامی و مشخصات ناقضان حقوق بشر در حوزه های مختلف و تلاش برای پاسخگو کردن آنها از طریق نهادهای بین المللی، به پیشبرد حقوق بشر در ایران کمک خواهد کرد، همین امروز،

برای کمک به سازمان لطفا با ما تماس بگیرید:

info [at] justice4iran [dot] org