در طول یکسال گذشته مواجهه با نقض حقوق بشر جزئی از زندگی هر روزه شهروندان در ایران بوده است. در این میان بازداشت‌های گسترده، فله‌ای و غیر قانونی معترضان، پخش اعترافات اجباری آنها از تلویزیون دولتی، سرکوب خشن و قتل دست کم ۲۰۸ نفر از معترضان شرکت کننده در اعتراضات سراسری اخیر و تحدید آزادی بیان با قطع دسترسی شهروندان به اینترنت تنها بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در یکسال گذشته توسط نظام جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی در ایران علاوه بر سرکوب اعتراضات از طریق کشتار معترضان، در یکسال گذشته همچنان به ارعاب، تهدید و آزار و اذیت فعالان مدنی، کارگری، حقوق بشر و اقلیت‌های جنسی نیز ادامه داده است.

آزار و اذیت و تعقیب قضایی بازماندگان کشتار دهه ۶۰ در ایران و تخریب گورهای دست جمعی کشته شدگان، آزار و اذیت بهاییان، اعمال فشار و تهدید خانواده قربانیان نقض حقوق بشر در ایران از جمله خانواده کشته شدگان اعتراضات سال ۸۸ و دی ماه سال ۹۶، جلوگیری از حق دسترسی به امکانات بهداشتی، درمانی و پزشکی برای زندانیان سیاسی، بازداشت گسترده فعالان کارگری و همچنین ادامه شکنجه و آزار اذیت دراویش گنابادی در بند از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی در یکسال گذشته است.