مجموعه وسیعی از  سیاست‌ها و حتی قوانین دولتی در ایران به طوره روزمره تبعیض را علیه مهاجران افغان اعمال می‌کنند. از سوی دیگر فرهنگ عمومی جامعه ایران تقویت‌کننده این سیاست‌هاست.

میزگرد مجازی با موضوع «نژادپرستی؛ مصداق‌های غیر غربی» با حضور شادی صدر، خالد خسرو، روزنامه‌نگار و نویسنده، جواد سلطانی، استاد دانشگاه و عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار و نویسنده را ببینید: