مبنای برخورد با خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸در شش ماه گذشته این بوده که با تهدید و تطمیع آنها را به سکوت بکشانند. بعد از شش ماه در جایی هستیم که به طرز غیرقابل باوری این جنایت اتفاق افتاده بدون این‌که یک تحقیق کوچک قضایی انجام شود.

گفت‌وگوی شادی صدر با تلویزیون منوتو در مورد برخورد جمهوری اسلامی با خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان را ببینید: