جمهوری اسلامی نوید افکاری را با وقاحت تمام اعدام کرد که به معترضان بگوید شکنجه، زندان و اعدام ابزار ما برای سرکوب است.

گفت‌وگوی شادی صدر را با تلویزیون منوتو در مورد اعدام ناگهانی و پنهانی نوید افکاری ببینید: