در ورودی گورستان وادی رحمت تبریز، جنب ایستگاه اتوبوس‌های شرکت واحد، قطعه‌ای است که مقامات آن را “قطعه کودکان” نام نهاده‌اند. این بخش از بزرگترین گورستان تبریز را “قطعه کفار” یا “لعنت‌آباد” هم می‌خوانده‌اند.

در این محل، قبرهای انفرادی زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ قرار داشته است. همچنین  برخی از آگاهان محلی گفته‌اند که در همین محل تعدادی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در سال ۶۷ به طور جمعی دفن شده‌اند.