تلوزیون نوروز: در پنلی که با عنوان «ارزیابی مبارزه مدنی در ایران» برگزار شده است٬ شادی امین از مدیران عدالت برای ایران  در رابطه با تاثیر سرکوب در پیشبرد این مبارزات  و اولویت‌بندی در جنبش‌های مدنی صحبت کرده است.