در برنامه شماره ۱۶۹ صدایی دیگر رادیو فردا، رویا کریمی مجد، با ثریا زنگباری، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و شادی صدر مصاحبه کرده است. موضوع این برنامه رادیویی، مادر بودن به مثابه شکنجه در زندانهای ایران است. ثریا زنگباری از تجربیات خود به عنوان مادر یک نوزاد چند ماهه در زندان اوین می گوید و شادی صدر به تشریح نتایج برآمده از مصاحبه با بیش از ۱۵ زن زندانی دهه ۶۰ ، به عنوان جزیی از پروژه تحقیقاتی جنایت بی عقوبت سخن می گوید. نتایجی که محققان را به این نتیجه رسانده که مادری در زندانهای دهه ۶۰، با در نظر گرفتن تعاریف حقوق بین الملل، مصداق شکنجه بوده است؛ شکنجه ای که تنها زنان آن را تجربه کرده اند.