مهم‌ترین قانونی که مانع از مجازات مردانی که زنان خانواده خود را می‌کشند، می‌شود، قوانین مربوط به قتل و قصاص در  قانون مجازات اسلامی است. تا زمانی که دولت ج.ا فرهنگ غیرت و ناموس را به این شکل تبلیغ می‌کند و قوانین اسلامی هم وجود دارند،  امیدی به تغییر نیست.

گفت‌وگوی شادی صدر با تلویزیون منوتو در مورد «قتل‌های ناموسی» در ایران را ببینید: