شادی صدر: موعد دادخواهی مردم ایران نزدیک است در این موعد ما سند دادگاه آبان را داریم که حاوی محکومیت مقامات جمهوری اسلامی است