من فکر می‌کنم کسانی که اعتقاد دارند که این دستور اجرایی جدیدی که رئیس جمهور آمریکا در مورد تحریم خامنه‌ای، همه منصوبانش و کسانی که توسط منصوبان او منصوب می‌شوند، صادر کرده یک امر سمبلیک است، اگر به جای خواندن رسانه‌های غربی متن کامل این دستور را می‌خواندند، قطعا با من هم عقیده می‌شدند که این دستور یک اقدام سمبلیک نیست و اهمیت زیادی دارد.

گفتگوی شادی صدر با تلویزیون منوتو درباره تحریم علی خامنه‌ای :