کیهان لندن:کتاب «جنسیت ایکس» تجربه زیست همجنس‌گرایان و فراجنسیتی‌ها در ایران در نشستی در شهر لندن رونمایی شد. این کتاب توسط شادی امین به نگارش در آمده و توسط سازمان «عدالت برای ایران» و «شش رنگ» منتشر شده است.

احمد رأفت همکار کیهان لندن درباره این کتاب با شادی امین به گفتگو پرداخته است.