10897566_1041725029176268_1041721499176621_8825_309_b

نخستین قسمت برنامه رو‌در‌رو، ۱۴ اسفند (۵ مارچ) از شبکه تلویزیونی من‌و‌تو پخش می شود. در این قسمت، ابوالحسن بنی صدر و عبدالرضا کریمی، درباره وقایع کردستان و به خصوص جنگ سنندج، رو‌در‌رو می شوند. این برنامه، یک نمایش واقعی (Reality Show) است که دو نفر را از دل یک منازعه تاریخی، با هم مواجه می کند. دو نفری که هیچگاه ممکن نبود در زندگی واقعی، رو‌به‌روی هم بنشینند و صحبت کنند. در معرفی برنامه آمده است: “در زندگی زخم‌هایی هست که هرگز برای فرد یا گروه و حتی جامعه‌ای عادت نمی‌شن چرا که هرگز این زخم‌ها باز نشدند تا مرهمی به روی آن‌ها گذاشته شود. در برنامه‌ی رو در رو ما به سراغ زخم‌هایی می‌رویم که گروه‌ها و قشرهای خاص مردم از آن رنج می‌برند و نقاط سیاهی را می‌جوییم که در ذهن و خاطره‌ی تاریخی آن‌ها مانده. پس از یافتن این نقاط مشترک عاملین و تاثیرپذیرندگان آن را با هم رو به رو می‌کنیم تا ادعاها و حرف‌های نگفته شده مطرح شن و افرادِ رو در رو پاسخگویی آن چه را که باور دارند به جا بیاورند. در این برنامه، آرام داستان هر دو فرد را از زبان آن‌ها همراه با نظر به واقعیات مستند و ثبت شده دنبال می‌کند و لحظه‌ی رو به رویی با دو فرد را فراهم می‌کند.”
با هم، به تماشای رودررو می نشینیم تا بخشهای بازگو نشده تاریخ‌مان را ببینیم و بشنویم.
صفحه برنامه در وب‌سایت من‌و‌تو