Post Tagged with: "دختران خیابان انقلاب"

  • پرونده ناقض حقوق بشر: غلامحسین اسماعیلی

    پرونده ناقض حقوق بشر: غلامحسین اسماعیلی

    غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان های ایران است. در این پست او در بازداشت گسترده معترضان سیاسی و پنهان کاری در زمینه بدرفتاری با زندانیان نقش داشته است

    ادامـه