Post Tagged with: "جعفر پناهی"

  • پرونده ناقض حقوق بشر: یحیی(عباس) پیرعباسی

    پرونده ناقض حقوق بشر: یحیی(عباس) پیرعباسی

    یحیی(عباس) پیرعباسی قاضی شعبه های ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب بود. او از مسئولان رسیدگی به پرونده های بعد از انتخابات بود و احکام بلند مدت حبس و همین طور اعدام برای شماری از معترضان صادر کرده است

    ادامـه