Post Tagged with: "اداره اماکن"

  • ١۸ واحد صنفی شهروندان بهایی در مازندران پلمپ شد

    ١۸ واحد صنفی شهروندان بهایی در مازندران پلمپ شد

    عدالت برای ایران- دوشنبه ١٣ اردیبهشت: اداره اماکن، ١۸ واحد صنفی شهروندان بهایی را در استان‌ مازندران پلمپ کرد. باز نشدن این واحدهای صنفی در روز یکشنبه ١٢ اردیبهشت (دوازدهم […]

    ادامـه