“شبکه پرس تی وی همواره به عنوان دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، نه تنها از معیارهای حرفه ای استقلال و بی طرفی رسانه ها بارها و به طور روشنی تخطی کرده است بلکه حق پاسخگویی (right to reply) را که مطابق قوانین بین المللی حاکم بر رسانه ها یک حق بنیادین است، از افراد و نهادهایی که در برنامه های مختلف آن مورد افترا یا نسبت دروغ قرار گرفته اند، سلب کرده است…”

گزارش تحقیقی عدالت برای ایران در مورد پرس تی وی