mmm

مهدیه گلرو که به اتهام اعتراض به اسیدپاشی به زنان، توسط قرارگاه ثارالله سپاه بازداشت شده بود، پس از ۹۰ روز انفرادی، با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. یک معترض به اسیدپاشی، بازداشت می شود، بازجویی می شود، برایش پرونده تشکیل می دهند و باید یک سند ۷۰۰ میلیون تومانی پیدا کند برای اینکه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شود. این در حالی است که اسیدپاش ها همچنان آزادند و مقامات انتظامی و قضایی حتی آنها را تاکنون شناسایی نکرده اند، چه رسد به دستگیری و محاکمه آنان!