براساس قوانین بین‌الملل، ازدواج کودکان به‌عنوان یکی از اشکال تجاوز جنسی، جسمی، روحی و خشونت شدید به رسمیت شناخته شده است؛ تا جایی که یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل، ازدواج کودکان را یکی از انواع «برده‌داری مدرن» خوانده است. یعنی به عنوان یک جنایت و جرم بزرگ درنظر گرفته می‌شود. در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف تلاش‌های بسیاری شده است تا قوانینی وضع کنند که نه تنها ازدواج کودکان را ممنوع می‌کند، بلکه همه کسانی را که در ازدواج یک کودک مشارکت داشته‌اند را به عنوان مجرم و شریک جرم علیه یک کودک می‌شناسند. این قوانین در بعضی از کشورها کمک کرده تا با سنت ازدواج کودکان برخورد شود. اما در ایران همه تلاش‌هایی که شده متاسفانه به در بسته قوانین شرعی خورده است.

گفت‌وگوی شادی صدر درباره ازدواج کودکان در ایران با تلویزیون منوتو: