حرف پورمحمدی این است که در شرایط جنگی همه چیز مجاز است! این واقعا هولناک است! حتی اگر بپذیریم که شرایط جنگی بوده طبق کنوانسیون‌های ژنو و طبق قوانین بین‌المللی اسیر را نباید به هیچ وجه نباید کشت و این افراد در زندان اسیر بودند. درست همین کاری که جمهوری اسلامی در سوریه کرده… یعنی وقتی که ما یک هدفی داریم در رسیدن به آن هدف کشتن افراد، کشتن بیگناهان، کشتن اسرا مجاز است و این نگاهی است که نه فقط پورمحمدی که کل طبقه حاکم جمهوری اسلامی دارند که اساسا چیزی به عنوان حقوق و حقوق بشر معنایی در این سیستم ندارد.

گفتگوی شادی صدر با تلویزیون منوتو در مورد سخنان مصطفی پورمحمدی درباره کشتار ۶۷: