حرفی که پورمحمدی می‌زند برآیند بحث‌ها و صحبت‌های درونی است که در نظام در جریان است. پیام این مصاحبه به نظر من این است که در زمانی که جمهوری اسلامی به سمت شرایط جنگی می‌رود، هر نوع اقدامی  برای سرکوب هر نوع مخالفت و صدای مخالف داخلی را مجاز می‌دانیم. مصاحبه پورمحمدی نگاه درونی جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد. به همین دلیل باید این تهدید را جدی گرفت چون تمامی فعالیت‌های حقوق بشری را در زمره پروژه براندازی از سوی کشورهای خارجی صورت بندی می‌کند.

گفتگوی شادی صدر با بی‌بی‌سی فارسی در مورد گفت‌وگوی مصطفی پورمحمدی با مجله «مثلث» را ببینید: