ایرانیان، پنجشنبه و جمعه آخر سال به مزار عزیزان‌شان می‌روند تا سال را در کنار آن‌ها به پایان برند. هزاران مادر در سراسر ایران، هنوز نمی‌دانند مزار عزیزان‌شان کجاست. اگر به خاوران رفتی، برای ما عکسی به یادگار بگیر …