شادی صدر در گفتگو با صدای آمریکا نسخه انگلیسی  گزارش “جنایت بی عقوبت” را که درباره شکنجه جنسی زندانیان سیاسی زن در دهه ۶۰ است٬‌معرفی کرده است

معرفی نسخه انگلیسی "جنایت بی عقوبت" در صدای آمریکا

معرفی نسخه انگلیسی “جنایت بی عقوبت” در صدای آمریکا