بیانیە در محکومیت اعدام چهار عرب اهوازی و برای توقف موج اعدام در ایران

همزمان با اعدام چهار ایرانی در عربستان سعودی و علیرغم هشدارهای نهادها و فعالان حقوق بشر، چهار شهروند عرب اهوازی به نام های طە حیدریان، عباس حیدریان، عبدالرحمان حیدریان و علی شریفی در بی خبری کامل و بطور مخفیانە توسط حکومت ایران اعدام شدند. اعدام شدگان که سه تن آنها برادر هستند بعد از نا آرامی ها و اعتراض های مدنی فروردین ١٣٩٠ دستگیر شدە بودند. بر اساس گزارشهای موثق هر چهار تن در زیر شکنجه وادار به اعتراف و سپس متهم بە محاربە باخدا شدەاند. این زندانیان از روند دادرسی قانونی و دادگاه عادلانە برخوردار نبودە و اساسی ترین حقوق آنان به عنوان زندانی سیاسی نقض شدە است. پیکر اعدام شدگان تحویل خانوادەهای آنان نشدە و اعتراض های مدنی نسبت بە این اعدام ها سرکوب شدە است.

هم اینک شمار فراوانی از زندانیان عرب اهوازی در بازداشتگاەهای امنیتی استان، یا در سایر زندان های مختلف ایران به سر می برند. همچنین وضعیت هم پروندەای های این چهار زندانی عرب اعدام شدە، ناروشن و جای نگرانی است. شمار فراوان اعدام ها کە بخشی از آنها  در ملاعام انجام می گیرد، بە ابزاری برای هراس افکنی و ایجاد وحشت در جامعە بودە و باعث ترویج فرهنگ خشونت در میان مردم است. قربانیان اعدام اغلب بی دفاع ترین گروەهای اجتماعی هستند. در این میان گروەهای اتنیکی و اقلیتهای مذهبی کە براثر تبعیض سیستماتیک بە حاشیە راندە شدەاند، آماج بی قانونیهای مضاعف حکومت قرار می گیرند. حق حیات اساسی ترین حق انسانهاست و با سلب آن دیگر جایی برای طرح هیچ نوع حقوق انسانی باقی نمی ماند.

ما امضا کنندگان این بیانیە با محکوم کردن اعدام چهار زندانی سیاسی عرب اهوازی از همە نهادها و شخصیتهای حقوق بشری می خواهیم کە صدا و خواست محکومین بە اعدام در ایران را منعکس نمایند  و برای نجات جانهای فراوانی کە در صف مرگ هستند به طور
> عاجل  اقدام کنند. ما همچنین ضمن استقبال از بیانیەی مشترک گزارشگران ویژە در محکومیت این اعدامها، از شورای حقوق بشر درخواست می کنیم تا با صدور قطعنامەای بە این اعدامها واکنش لازم نشان دادە، و از دبیرکل سازمان ملل می خواهیم تا برای رسیدگی بە اعدامهای خودسرانە و فراقانونی اقدام فوری نماید.

کمپین حمایت از زندانیان محکوم بە اعدام عرب اهوازی،  ١ تیرماە ١٣٩١

۱. شیرین عبادی برندە جایزە صلح نوبل
۲. سازمان حقوق بشر اهوازی
۳. عرصە سوم
۴. مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۵. کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران
۶. سازمان اروپایی-احوازی حقوق بشر
۷. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۸. کمیتە گزارشگران حقوق بشر
۹. حقوق بشر ایران
۱۰. عدالت برای ایران
۱۱. سازمان حقوق بشر کرد – اروپا
۱۲. شبکە حقوق بشر کرد
۱۳. بنیاد عبدالرحمان برومند
۱۴. مرکز سواسیه برای حقوق بشر و مبارزه با تبعیض (سوریه)
۱۵. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران
۱۶. اتحاد برای ایران

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram