سی سال پیش در چنین روزی،  خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد.
این ویدئو مروری دارد بر برخی از موارد نقض شدید و گسترده حقوق بشر که او در آن نقش داشته است.
در صورت بررسی کارنامه او در یک دادگاه صالح، هزاران صفحه دیگر بر پرونده او افزوده خواهد شد.

ویدئوی علی خامنه‌ای، ناقض حقوق بشر را ببینید: