اگر به خاوران رفتی، برای ما عکسی به یادگار بگیر …

ایرانیان، پنجشنبه و جمعه آخر سال به مزار عزیزان‌شان می‌روند تا سال را در کنار آن‌ها به پایان برند. هزاران مادر در سراسر ایران، هنوز نمی‌دانند مزار عزیزان‌شان کجاست. خاوران مزار جمعی صدها زندانی سیاسی است که در سال ۱۳۶۷، به شکل مخفیانه اعدام شدند.
مادران خاوران سال‌هاست که هر هفته به گورستان خاوران رفته و عکس‌هایی برای تاریخ به یادگار می‌گیرند. بسیاری از مادران درگذشتند بی آن‌که نشانی از فرزند خود بیابند.
اگر به خاوران رفتی، برای ما عکسی به یادگار بگیر …
خاوران‌ها درهمه جا به گستره ایران وجود دارند، از بهشت رضا تا وادی رحمت، از باغ رضوان تا…

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram