تأثیر توافق هسته ای بر جامعه مدنى

صدای آمریکا: شادى صدر، قاسم شعله سعدى، منصور اسانلو، احمد مدادى در برنامه افق، در رابطه با تاثیرهای توافق هسته ای بر جامعه مدنی سخن می گویند. برای ذیدن این برنامه بر روی عکس کلیک کنید.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram