اسناد

حکم دادگاه کهریزک

By ۰۸/۱۰/۱۳۸۹ دی ۲۶ام, ۱۳۹۳ No Comments

حکم دادگاه کهریزک

شماره : ٨٩-۵۴

تاریخ رسیدگی ١/۴/٨٩

شعبه: دوّم

دادگاه نظامی: یک

 

رأی دادگاه:

در خصوص متهم ردیف اول سرهنگ ٢ فرج کمیجانیبا توجه به محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، ( صفحه ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات شهود و مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) و اقرار صریح وی در خصوص مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع (صفحه‌های ٣١٠۶و ٣١٠٧) با تغییر عنوان اولین اتهام انتسابی وی از آمریت در ایراد ضرب و جرح نسبت به بازداشت‌شدگان به بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی در خصوص کلیه اتهام‌های مندرج در کیفرخواست دایر بر: ١- بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی ٢- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی ٣- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا ۴- مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع، بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکلای مدافع ایشان به شرح صفحه‌های ٣٠٩۶ تا ٣١٠۶ و ٣۴٨۴ تا ٣۵٠١ مبنی بر این‌که: “من همه‌ مسایل بازداشتگاه را به فلاح گزارش می‌دادم. من هیچگونه اطلاعی هم نداشتم که افسر نگهبانان بازداشتی‌ها را می‌زنند … اگر هم بوده بعد از ظهر بوده که من آن‌جا نبودم (صفحه ٣١٠١) من قبول دارم نامه را با دستور مافوقم امضا کردم. متن نامه را آقای فلاح و مرتضوی به من داد، من تایپ کردم و امضا کردم و به مرتضوی دادم. آقای مرتضوی گفت من با پزشکی قانونی صحبت کردم که علت مرگ مننژیت بوده است. (٣١٠۶) موجه نیست. زیرا اگر نامبرده به عنوان رئیس بازداشتگاه، مدیریت خوبی اعمال می‌کرد چنین اتفاقات ناگواری در آن‌جا رخ نمی‌داد. از جمله مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی، نگهداری تعدادی از اراذل و اوباش در بین بازداشت‌شدگان این پرونده بوده و هچنین بی‌توجهی به این موضوع که محیط بازداشتگاه بسیار گرم بوده و امکانات دستشویی، تهویه و … حتی امکانات اولیه برای نماز خواندن نیز نبوده که این امر موجب محرومیت بازداشت‌شدگان از حقوق مقرر در قانون اساسی و ایجاد جو بدبینی نسبت به ناجا شده است.

بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق مفید خدمتی وی مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است به استناد مواد ۵۴ ، ۵۵و بند «ج» ماده ٧٨ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢ و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ (تعزیزات) و با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و ماده ٢٢ همان قانون فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و نیر با رعایت ماده ٢ و ١۶ و (ماده ٣ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ٧٨ همان قانون) وی را در خصوص بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی به تحمل ١٨ ماه حبس تعزیزی و در خصوص مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع با در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب این بزه گردیده است به شرحی که در گردش کار آمده است به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس و در خصوص دو عنوان مجرمانه‌ دیگر یعنی محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی، عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مبنی بر این که دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد با رعایت مجازات اشد (مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی)، به تحمل حبس ١٧ ماه حبس تعزیزی و انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ ماه و نیز پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون اسلامی ایام بازداشت قبلی از محکومیت وی کسر می‌گردد.

 

شماره ٨٩-۵۴ تاریخ رسیدگی: ١/۴/٨٩ شعبه دوم دادگاه نظامی یک

در خصوص متهمان ردیف‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب استوار محمد خمیس‌آبادی، استوار ابراهیم محمدیان و غیرنظامی محمد کرمی در خصوص مشارکت در ضرب و جرح منجر به قتل عمدی مرحومان محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور‌ (صفحه‌های ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠)، اظهارات مطلعین در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١، ٣٠٧٨، ٣٠۴١) و اظهارات برخی از مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر این‌که:

١- طاها زینالی: ” …. دست و زانوی بچه‌ها زخم شد بعضی از بچه‌ها مثل جوادی‌فر و روح‌الامینی غش کردند و خمیس‌آبادی هر دو نفر را کتک زد به هرکدام شش ضربه … و بعد هم خمیس‌آبادی با هردو پا روی شکم یکی از بچه‌ها رفته بود و به ما نگاه می‌کرد (صفحه ٨٩۴) … شخصا دیدم که محمدیان آقای جوادی‌فر را با لوله آب حداقل ٢ الی ٣ ضربه کتک زد.” (صفحه ٨٩٠).

 

٢- حامد زندی‌فر: “تمام صحبت‌های طاها زینالی را تأیید می‌کنم آقای خمیس‌آبادی روی شکم یکی از بچه‌ها رفت، انگار که روی سکو رفته و به ما نگاه می‌کرد و حتی مرحوم کامرانی نیز چند ضربه خورد. ایشان مثل عوارضی بود، می‌ایستاد و همه را کتک می‌زد (صفحه ٨٩۴) … محمدیان، امیر جوادی‌فر را ٣ الی ۴ ضربه با لوله آب زد.”

 

٣-مهدی بهمن‌زاده: “صحبت‌های دوستانم را قبول دارم، صحبت‌های طاها زینالی را عیناً تأیید می‌کنم. آن روز همه کتک خوردند.” (صفحه ٨٩۴)

 

۴-فرید ابراهیم‌زاده: “روز آخر خمیس‌آبادی افسر نگهبان بود که روح‌الامینی را با کمربند کتک زد که پشت محسن پر از خون شد.” (صفحه ٨٩۴) و (صفحه ٢١٨)

 

۵-حسین باغبان: “عین اظهارات طاها زینالی را تأیید می‌کنم و خودم دیدم که خمیس‌آبادی روز دوم جوادی‌فر و محسن‌ روح‌الامینی را در حالی که بی‌حال بودند و روی زمین افتاده بودند، کتک می‌زد. روز دوم خمیس‌آبادی همه را کتک زد و کسی نبود که از خمیس‌آبادی کتک نخورده باشد. (صفحه ٨٩۵) … من شب اول با جوادی‌فر بودم و به محمدیان گفتم که جوادی‌فر حالش بد است و او توجهی نکرد و با لوله آب ٣ یا ۴ ضربه به جوادی‌فر کتک زد.” (صفحه ٨٩١)

 

۶- محمد فرخی یگان: “… وضعیت کامرانی کاملاً مثل من بود یعنی در حد من کتک خورد.” (صفحه ٨١۴)

 

٧- نادر نجفی: “در مجموع با تمام بازداشتی‌ها برخورد بدی داشتند … آقای روح‌الامینی تقاضای عینک کرد که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بنده چون خودم هم عینکی هستم بطور واضح نمی‌دیدم که به کدام قسمت بدن ایشان ضربه می‌زدند و صدای نعره و جیغ و دادشان به سلول می‌آمد و آقایان کامرانی و جوادی‌فر را نیز در آن‌جا شکنجه می‌دادند.” (صفحه ١١۴١)

 

٨-پیمان شهنابی: “مرحوم روح الامینی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که در اثر این ضربات منجر به فوت آن مرحوم شد … مرحوم امیر جوادی‌فر را که در اثر خوردن لوله آب دنده‌هایش شکسته بود مجبور به کلاغ پر رفتن می‌کردند .. مرحوم کامرانی هم در اثر ضربات شدیدی که بر وی وارد شده بود و بر اثر بی‌آبی و عفونت شدید در گذشت.” (صفحه ١١۵۴)

 

٩- مسعود علیزاده: “آقای خمیس‌آبادی با کمربند یک ضربه محکم پشت محسن روح‌الامینی زد و چون کمر آن مرحوم چرک‌های زیادی داشت ترکید و لباس‌هایش چرکی شد.”

 

همچنین با توجه به نظریه‌‌های مختلف پزشکی قانونی مبنی بر این‌که اوّلا علت تامه فوت، عوارض ناشی از صدمات متعدد جسمانی متعاقب اصابت جسم سخت است و شرایط بد نگهداری جزیی از علت تامه فوت نمی‌باشد. (صفحه‌های ٣۴٢٧ و ٣۴٢٨) و ثانیاً مجموع صدمات و جراحات وارده در طی ٧٢ ساعت قبل از مرگ منجر به فوت گردیده است. (صفحه‌های ٢٢۴٩ تا صفحه ٢٢۵١ و ٣۴١۶) و ثالثاً مجموع صدمات وارده به هرکدام از مرحومین روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر نوعاً کشنده بوده است. (صفحه ٣۵۴۵) و از سوی دیگر برابر دفتر ثبت وقایع بازداشتگاه و اقرار صریح متهمان، در محدوده زمانی فوق (٧٢ ساعت قبل از فوت) افراد دیگری جز متهمان مذکور حق ورود به بازداشتگاه را نداشته‌اند و نیز با توجه به اظهار خود متهمان مبنی بر اینکه: خمیس‌آبادی: “من تنبیه کردم اما چهار دست و پا و سوار هم شدن نداشتیم (صفحه ٣١۴٧) … با توجه به شرایط زندان و جلوگیری از شروع درگیری یک عدد لوله آب پلاستیکی جهت محافظت از جان خود به همراه داشتم. یک نفر افسر نگهبان باید ۵٠٠ نفر را کنترل کند. قبول دارم که اشتباه کرده‌ام ممکن است افسر نگهبان در اثر خستگی بعضی اوقات عصبانی شود … قبول دارم که آن ها را پا مرغی برده‌ام …”

 

محمدیان: “این اظهارات را قبول دارم که چند ضربه کف دست ۴، ۵ نفر زده‌ام که ممکن است متوفیان هم جزء آن‌ها باشند. (٩۴١ جلد پنجم) … کسی که نظم زندان را به هم می‌زد چند ضربه کف دست آن‌ها می‌زدم .. هیچ‌کس مجوز زدن به من نداده بود فقط به لحاظ این‌که تعداد بازداشتی‌ها زیاد بود … در خصوص کتک زدن متهمین عرض کنیم که فقط تنبیه چند ضربه به کف دستانشان می‌زدم … (صفحه ٨٩٢) می‌خواستم نظم را برقرار کنم (١٣۵٨ جلد ٧) … قبول دارم اشتباهاتی داشته‌ام که بر کف دست چند نفر زده‌ام.” (٢١۶۵)

 

بنابراین با توجه به اقرار ضمنی متهمان مبنی بر تنبیه و ایراد ضرب نسبت به مقتولان (روح‌الامینی و جوادی‌فر) و همچنین قرائن و امارات مورده اشاره که موجب حصول علم گردید؛ بزهکاری متهمان ردیف‌های دوم و سوم به ترتیب استوار محمد خمیس‌آبادی و استوار ابراهیم محمدیان در خصوص ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل عمدی دو نفر از مقتولین مرحوم محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر، محرز و مسلم است و دفاعیات آنان و وکلای مدافعشان (صفحه‌های ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ و ٣۵۵١ تا ٢۵٧۵) موجه نیست. زیرا کشته شدن مقتولان در طی ٧٢ ساعت قبل از مرگ به واسطه ضربات وارده که نوعاً کشنده بود، جز توسط متهمان مذکور فرض دیگری ندارد. لهذا به استناد مواد ٢٠۵، بند ب ٢٠۶، ٢١۴ و ٢١۵، ١٠۵، ١٢٩ و ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و نظر به تقاضای قصاص از سوی اولیای دم و عدم گذشت آنان هردو نفر را با رد فاضل دیه (یک دوم دیه کامل مرد مسلمان) از سوی هرکدام از اولیای دم متوفیان (روح‌الامینی و جوادی‌فر) در حق جانیان به قصاص نفس محکوم می‌نمایم و در خصوص ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل عمدی مرحوم محمد کامرانی فقط بزهکاری ردیف دوم (استوار محمد خمیس‌آبادی) محرز است زیرا با توجه به نظریه پزشکی قانونی (صفحه‌های ٣۴١۶ و ٣۴١٧) که فقط ضربات وارده در طی ٧٢ ساعت قبل از مرگ را مؤثر در قتل دانسته است و برابر دفتر ثبت وقایع در طول این مدت فقط نامبرده به عنوان افسر نگهبان در بازداشتگاه بوده و متهم ردیف سوم ابراهیم محمدیان در ایام استراحت بوده و در بازداشتگاه حضور نداشته است در نتیجه در این فاصله زمانی ایراد ضربی از سوی وی نسبت به مرحوم محمد کامرانی متصور نیست.

 

لهذا به استناد مواد ٢٠۵ و بند ب ماده ٢٠۶ و مواد ١٠۵، ١٢٠ و ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و نظر به تقاضای اولیای دم و عدم گذشت آنان، متهم ردیف دوم استوار خمیس‌آبادی را در خصوص قتل مرحوم محمد کامرانی به قصاص نفس محکوم می‌نمایم و امّا متهم ردیف سوم استوار محمدیان را در مورد قتل مرحوم محمد کامرانی به علت عدم تصور ایراد ضرب مؤثر در قتل در این فاصله زمانی از سوی وی و همچنین متهم ردیف چهارم محمدرضا کرمی را در مورد قتل هر سه نفر از متوفیان روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر به علت انکار شدید وی، فقط دلیل کافی و علم‌آور نسبت به انتساب اتهام مذکور به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت تبرئه می‌کنم و در خصوص محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا نیز با توجه به محتویات پرونده، اظهارات متهمان و لایحه دفاعیه وکلای مدافع ایشان و نیز با توجه به اظهار مطلعان و شهادت شهود در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) و اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی، بزهکاری متهمان ردیف‌های دوم و سوم (خمیس‌آبادی و محمدیان) را محرز و مسلم می‌دانم و به استناد ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) مصوب ١٣٧۵ و ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ١۶، ١٧، ١٨، ٢٢ قانون مجازات اسلامی و نیز با رعایت مواد ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است و نیز با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد با رعایت مجازات اشد هرکدام را به تحمل ١۵ ماه حبس تعزیزی و انفصال موقت به مدّت یک سال و جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت شغل دولتی محکوم می‌نمایم.

 

در خصوص مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکات نیز با توجه به اظهارات شهود و مطلعان به شرحی که گذشت و نیز با عنایت به نظریه‌های پزشکی قانونی، بزهکاری هر سه نفر را محرز و مسلم می‌دانم و به استناد مواد ٢۶٩ و ۶١۴ و تبصره ٢ ماده ٣٠٢ و ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ١۶، ١٧ و (٢٢ قانون مجازات اسلامی فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ۶١۴ همان موضوع) هر کدام از سه نفر را در خصوص اهانت نسبت به شکات به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب و جرح، علاوه بر پرداخت دیه به شرح ذیل در حق مجنی‌علیهم، به سبب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم و سوم محمد خمیس‌ابادی و ابراهیم محمدیان را به تحمل یک سال حبس تعزیزی و متهم ردیف چهارم غیر نظامی محمد کرمی را با توجه به داشتن سابقه محکومیت کیفری به تحمل حبس ٢٣ ماه حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی جرم محکوم می‌نمایم:

 

الف) پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به صورت مشترک در حق مجنی علیه شاهین فتحی برابر گواهی پزشکی قانونی صفحه ١١٣۴ جلد ۶ به شرح ذیل می‌باشد:

 

١- در خصوص تغییر شکل و تورم ناشی از نیمه دررفتگی در مفصل انگشت شست به کف دست چپ که حاکی از آسیب لیگامانی (تاندونی) در محل مفصل مذکور است به استناد ماده ۴٨۵ قانون مجازات اسلامی به میزان یک درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.

 

٢- در خصوص تورم مفصل بین انگشتی انگشت دوم دست راست که ناشی از آسیب نسوج نرم این ناحیه است به استناد مواد ۴٨۵ و ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی به میزان نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.

 

٣- در خصوص جراحت در حال بهبودی معادل (دامیه) در سطح خارجی بازوی راست به استناد مواد ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان یک صدم دیه کامل مرد مسلمان.

 

۴- در خصوص ساقط شدن ناخن انگشت شست پای چپ با توجه به رویش ناخن جدید به استناد مواد ۴٢٩ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان پنج هزارم دیه کامل مرد مسلمان.

 

ب) پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرم توسط هر سه نفر از مرتکبان به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه پوریا رمضانیان برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ۶٣٩ جلد ۴) به شرح ذیل می‌باشد:

 

١- در خصوص جوشگاه جراحت التیام یافته خلف انگشت سوم پای راست (دامیه) به استناد بند ٢ ماده ۴٨٠ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴٨١ همان قانون به میزان یک هزار و پانصد م دیه کامل مرد مسلمان

 

ج- پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه نادر خبره برابر گواهی‌های پزشکی (صفحه ٨۶۶ جلد ۵و صفحه ١٣٢٢ جلد ٧ و صفحه ٣٧٠٩ و ٣٧٣١ جلد ١٩) به شرح ذیل می‌باشد:

 

١- در خصوص جراحت واجد ترشح غیر عادی در ناحیه آهیانه‌ای پس سری طرف چپ (دامیه) به استناد بند ٢ ماده ۴٨٠ قانون مجازات اسلامی به میزان دو صدم دیه کامل مرد مسلمان

 

٢- در خصوص تورم شدید آهیانه‌ای پس سری طرف چپ و تورم ناحیه پس سری طرف چپ خلف لاله گوش به استناد مواد ۴٨۵ و ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی مجموعاً به میزان یک صدم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.

 

٣- در خصوص جراحت‌های متعدد در مراحل پایانی التیام در بازوی چپ و راست و ساعد دست راست و چپ هر چهار مورد در حد دامیه به استناد مواد ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مجموعا چهار صدم دیه کامل مرد مسلمان و در خصوص ارش تورم بازوی راست به میزان نیم در صد دیه کامل به عنوان ارش.

 

۴- جراحت وسیع با ترشح عفونی در قوزک خارجی مچ پای چپ در حد دامیه به استناد مواد ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان یک درصد دیه کامل و در خصوص تورم قوزک پای چپ به میزان نیم در صد دیه کامل به عنوان ارش به استناد مواد ۴٨۵ و ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠.

 

۵- زخم در مراحل پایانی التیام زانوی راست (حارصه) به استناد ماده ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان.

 

۶- جراحت در مراحل پایانی التیام در کف پای راست و چپ در حد حارصه به استناد مواد ۴٨٠، ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی مجموعاً به میزان یک در صد دیه کامل مرد مسلمان

 

٧-در خصوص عوارض روانی به میزان ده درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.

 

د- پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه مسعود علی‌زاده برابر گواهی‌های پزشکی قانونی (صفحه‌های ٣٨ جلد ١ و ۶٢٨ و ۶٢٩ جلد ۴) به شرح ذیل می‌باشد:

در خصوص جوشگاه جراحت‌های ساق پای راست، خارج زانوی راست، خلف مچ پای راست، خلف ساق پای چپ، خارج مچ پای چپ، خلفی فوقانی بازوی چپ و کتف چپ و ناحیه داخلی ساعد چپ، همگی ٨ مورد در حد «دامیه» به استناد مواد ۴٨١، ۴٨٠ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان هشت صدم دیه کامل مرد مسلمان.

 

٨- در خصوص جراحت پس سر طرف چپ و پشت لب فوقانی طرف راست هر دو در حد «دامیه» به استناد مواد ۴٨٠ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان چهار صدم دیه کامل مرد مسلمان.

 

٩- در خصوص ۵ مورد آثار کبودی نواری ناحیه پهلوی طرف چپ، ناحیه زیر کتف راست، روی شکم، ناحیه فوقانی بازوی چپ و قدامی فوقانی شانه چپ به استناد بند «د» مواد ۴٨۴ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ جمعاً به میزان ۵/٧ دینار .

 

هـ – پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به اضافه متهم ردیف دهم حمید زندی به صورت مشترک در حق مجنی علیه سید میلاد حسینی برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ٣٠٧۵ جلد ١۶) به شرح ذیل می‌باشد:

در خصوص دو مورد تغییر رنگ طویل ساعد چپ و قدام راست قفسه صدری به استناد بند «د» ماده ۴٨۴ قانون مجازات اسلامی جمعاً به میزان ۵/١ دینار .

 

ط- پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرح توسط هر سه نفر به صورت مشترک در حق مجنی علیه پیمان شهنایی برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ٢٣٣٨ جلد ١٢) به شرح ذیل می‌باشد:

 

١- در خصوص جوشگاه مربوط به جراحت لاله گوش چپ در حد (دامیه) به استناد ماده ۴٨٠ قانون مجازات اسلامی به میزان دو درصد دیه کامل مرد مسلمان.

 

٢- در خصوص جوشگاه مربوط به دو جراحت پشت دست راست و کنار زانوی راست در حد (دامیه) به استناد مواد ۴٨٠ و ۴٨١ قانون مجازات اسلامی جمعاً به میزان دو درصد دیه کامل مرد مسلمان.

 

٣- در خصوص شکستگی بیست در صد قسمت نمایان دندان قدامی به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان یک درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش.

 

۴- در خصوص شکستگی پنج در صد از قسمت نمایان دندان قدامی (یک دندان) به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان بیست و پنج صدم درصد دیه کامل مرد مسلمان.

 

۵- در خصوص شکستگی ٢۵٪ از قسمت نمایان دندان خلفی (یک دندان) به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان نیم در صد دیه کامل مرد مسلمان.

 

۶- در خصوص شکستگی ده درصد از قسمت نمایان دندان قدامی (یک دندان) به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان.

 

٧- در خصوص شکستگی پنج درصد از قسمت نمایان دندان قدامی (یک دندان) به استناد ماده ۴٠٨ قانون مجازات اسلامی به میزان بیست و پنج درصد دیه کامل مرد مسلمان.

 

و در خصوص ایراد ضرب و اهانت به ٧ تن از شکات به اسامی محسن صادقی اصفهانی، مهدی بهمن‌زاده، امیر اصغری، حامد ملک‌زاده، علی نجاری،‌رضا احمدی و سامان گنجی با توجه به گذشت منجر آنان به ترتیب شرح صفحه‌های (٢٩۴٩ جلد ١۵)- (٣٠٢١ جلد ١۶) – (٢٩۵٠ جلد ١۵ و ٢٩٨٣ جلد ١۶) – (٢٩۴٨ جلد ١۵) – (٢٩٢۴ جلد ١۶) – (٢٩٢۵ جلد ١۶)- (٢٩٢۵ جلد ١۶) در خصوص هر سه متهم به استناد بند «٢» ماده (٨) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می کنم.

 

در خصوص متهم ردیف پنجم سرهنگ روان‌بخش فلاح فرزند بهرام،  با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شرح‌های صفحه ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠ و نیز اقرار صریح وی در خصوص مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع در مورد کلیه اتهام‌های مندرج در کیفر خواست دایر بر: ١- مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع ٢- بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی ٣- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت قانون حقوق شهروندی ۴- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا، بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکلای مدافع ایشان به شرح‌ صفحه‌های ٣۴۵۴ تا ٣۴۶٢، ٣۵۵١ تا ٣۵۵٧ و ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ موجه نیست. زیرا بازداشتگاه زیر نظر ایشان اداره می‌شده و همه برنامه‌های بازداشتگاه از سوی ایشان ابلاغ می‌شده و مطلع نبودن ایشان از اعمال خلاف قانون و خلاف شئون اسلامی که در آن‌جا رخ داده‌، مسموع نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله سوابق مفید خدمتی، تشویق‌های انجام گرفته از سوی ناجا و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است به استناد مواد ۵۴، ۵۵ و بند «ج» ماده ٧٨ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨، (٢٢ فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی) و ۴٧ قانون مجازات اسلامی و نیز با رعایت ماده ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و (٣ فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ٧٨ همان قانون، وی را در خصوص بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی به تحمل هشت ماه حبس تعزیزی و در خصوص مشارکت در تنظیم گزارش خلاف واقع با توجه به کیفیت ارتکاب بزه به شرحی که در گردشکار آمده است به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال بدل از حبس و در خصوص دو عنوان مجرمانه‌ دیگر یعنی محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی، عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظرگرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی یعنی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم با رعایت مجازات اشد (مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی) به تحمل شش ماه حبس تعزیزی و انفصال موقت از خدمت به مدت ٣ ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت شغل دولتی محکوم می‌کنم. و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت آن کسر می‌گردد.

 

در خصوص متهم ردیف ششم سرهنگ محمد عامریان فرزند رحیم، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شرح صفحه‌های ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠، اظهارات مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه‌ (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) در مورد کلیه اتهام‌های انتسابی مندرج در کیفرخواست دایر بر: ١- بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی. ٢- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا. ٣- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی، بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکلای مدافع ایشان به شرح صفحه‌های ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ و ٣۵۵١ تا ٣۵٧۵ موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق مفید خدمتی، تشویقی‌های مندرج در پرونده پرسنلی و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب و بزه گردیده است به استناد مواد ۵۴ و ۵۵قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢ و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) مصوب ١٣٧۵ و با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨، ٢٢ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و نیز با رعایت ماده ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به اینکه بازداشتگاه زیر نظر مستقیم بازرسی فاتب بوده و مشارالیه مسئول عملیات آن بازرسی بوده و کوتاهی و قصور وی در انجام وظایف محول، روشن است. بنابراین وی را در خصوص بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی به تحمل ده ماه حبس تعزیزی و در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر یعنی محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی، عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ یعنی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم با رعایت مجازات اشد (مجازات موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی) به هفت ماه حبس تعزیزی و انفصال موقت از خدمت به مدت ٣ ماه و پرداخت جزای نقدی مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم. و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت وی کسر می‌گردد.

 

در خصوص متهم ردیف هفتم سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده فرزند سلمان، با توجه به مجموع محتویات پرونده، دفاعیات وی در جلسه دادگاه مبنی بر این‌که “در طول ٣١ سال خدمتم حتی یک تذکر شفاهی هم نداشته‌ام … یکی از اتهام‌های من امریت در گزارش خلاف در خصوص موضوع مننژیت است ای کاش آقای مرتضوی هم به عنوان مطلع اینجا می‌آمد تا روشن می‌شد که کجای کار من اَمریت بوده است؟! تا زمانی که کمیجانی (متهم ردیف اول) در دادگاه صحبت کرد من نمی‌دانستم موضوع گزارش خلاف واقع چیست؟ … آقای مرتضوی را در جلسه دیدم به من گفت که آقای فلاح پیش من بیاید با او کار دارم من هم به دفترم اعلام کردم که فلاح نزد مرتضوی برود. به ما چه مربوط است که علت مرگ مننژیت باشد یا چیز دیگر؟ من شخصاً از روز اول که به تهران آمدم با کهریزک مخالف بودم دوستان من شاهد بودند حتی یک بار هم طرح اراذل و اوباش را اجرا نمی‌کردم من طرح امنیت اجتماعی و انضباط اجتماعی را اجرا کردم و اسم آن را طرح انضباط اجتماعی گذاشتم … من کجا بی‌مبالاتی کرده‌ام حدود ١٠ ماه در خیابان‌ها به صورت سه شیفته درگیر بودیم بایستی امنیت ١٢ میلیون نفر را تأمین می‌کردم. در این مدت حدود ١١ میلیون تماس تلفنی داشتیم، ۴٣٠ رده و ٨٣٠ کلانتری داریم ٢٧ پایگاه داریم. من باید همه‌ این‌ها را مدیریت می‌کردم بازداشتگاه زیر نظر معاونت بازرسی اداره می‌شد همیشه می‌پرسیدم و گزارش می‌گرفتم … ”

 

لذا ضمن موجه دانستن دفاعیات وی مبنی بر اینکه هیچگونه دستوری مبنی بر اَمریت در تنظیم گزارش خلاف واقع نداشته است و هیچگونه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در انجام وظیفه نداشته است و اصولاً برای انجام کارهای بازداشتگاه علاوه بر رئیس بازداشتگاه، معاون بازرسی ایشان نیز به صورت مستقیم نظارت داشته و به وی گزارش می‌داده در طول این مدت هیچگونه گزارش منفی در خصوص اداره بازداشتگاه به وی نشده است. بنابراین به علت عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت وی را در خصوص هردو اتهام تبرئه می‌کنم.

 

در خصوص متهم ردیف هشتم ستوان سوم سید کاظم گنج‌بخش فرزند سیدعلی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه‌های ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) در خصوص اتهام‌های انتسابی به وی مبنی بر ١- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی ٢- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکیل مدافعش به شرح صفحه‌های ٣۴٧٧ تا ٣۴٨٨ جلد ١٨ و نیز صفحه‌های ٣۵۵١ تا ٣۵٧۵ و همچنین صفحه‌های ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ جلد ١٨ موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله سوابق خدمتی وی و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢ و ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ١٣٧۵ و با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ٢٢ و نیز با رعایت مواد ٢ و ١۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ و همچنین با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد با رعایت مجازات اشد وی را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمت به مدت پنج ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم و در خصوص ایراد ضرب و جرح و اهانت به شاکی مسعود علیزاده با توجه به انکار شدید وی و اظهارات او مبنی بر اینکه شاکی او را عوضی گرفته و تأیید این موضوع از سوی دو تن از متهمان که خود از ضاربان این شاکی هستند، به علت عدم احراز وقوع بزه ضرب و جرح و اهانت نسبت به مسعود علیزاده به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و نیز اصل مستحکم برائت وی را در این خصوص تبرئه می‌نمایم. و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ایام بازداشت قبلی از محکومیت وی کسر می‌گردد.

 

در خصوص متهم ردیف نهم استوار اکبر رهسپار فرزند جمعه‌علی، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (صفحه‌های ٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) در خصوص اتهام‌های مندرج در کیفر خواست دایر بر :

١- مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکایات هومن رجبی‌، هاتف سلطانی، طاها زینالی و سامان گنجی .

٢- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی.

٣- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکلای مدافع ایشان (صفحه‌های ٣۴٧٢ تا ٣۴٧۶) موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق خدمتی و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است وی را به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد ۵٧٠ و ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی و (ماده ٢٢ صرفاً در خصوص مجازات موضوع ماده ۵٧٠ همان قانون) و نیز با رعایت مواد ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص اهانت به شکات به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب نسبت به شکات، با توجه به اینکه هیچکدام آن‌ها گواهی پزشکی قانونی ارائه نکرده‌اند و هیچگونه جرحی به آنان وارد نشده است و دلیلی نسبت به ایراد ضرب ساده هم وجود ندارد. لهذا به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت وی را در این خصوص تبرئه می‌کنم و در خصوص دو عنوان اتهامی یعنی رعایت عدم حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هر دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم م‌باشد (موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی) به تحمل چهارماه حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه پرداخت و جزای نقدی به مبلغ دو ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم و در خصوص ایراد ضرب و اهانت نسبت به دو تن از شکات به اسامی مهدی بهمن‌زاده و سامان گنجی با توجه به گذشت منجر آنان به شرح صفحه‌های ٣٠٢١ جلد ١۶ و ٢٩٢۵ جلد ١۶ به استناد بند «٢» ماده (٨) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنم و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازت اسلامی مصوب ١٣٧٩ ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت وی کسر می‌گردد.

 

 

در خصوص متهم ردیف دهم استوار دوم حمید زندی فرزند علی قربان، با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه‌ اتهام‌های مندرج در کیفرخواست دایر بر: ١- مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکات آقایان سید میلاد حسینی، پوریا حسین ٢- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا ٣- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکیل مدافعش (صفحه‌های ٣۵۵١ تا ٣۵٧۵ و ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣) موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق خدمتی و مجموع اوضاع و احوالی موجب ارتکاب بزه گردیده است وی را به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد ۵٧٠ ، ٣٠٢ و ۶٠٨ و تبصره ٢ ماده ٢۶٩ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی و (ماده ٢٢ صرفاً در مورد مجازات موضوع ماده ۵٧٠ همان قانون) و نیز با رعایت مواد ٢، ۴ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص اهانت به شکات به تحمل ٧٠ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب و جرح نسبت به شکات علاوه بر پرداخت دیه به شرح ذیل به سبب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیزی محکوم می‌نمایم.

الف) پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از زمان وقوع جرم توسط متهم ردیف دهم استوار دوم حمید زندی به اضافه متهمان ردیف‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب محمد خمیس‌آبادی، ابراهیم محمدیان، محمدرضا کرمی به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه سید میلاد حسینی برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ٣٠۵٧ جلد ١۶)، در خصوص دو مورد تغییر رنگ طویل ساعد چپ و قدام راست قفسه صدری به استناد بند «د» مواد ۴٨۴ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی .

 

ب) پرداخت دیه توسط وی (حمید زندی) و متهم ردیف یازدهم و دوازدهم مجیذد وروایی و مهدی حسینی‌فر به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه، پوریا حسین برابر گواهش پزشکی قانونی (صفخه ٢۵٣۶ جلد ١٣)

به شرح ذیل:

 

١- در خصوص کبودی یا سیاه شدگی چهار ناحیه بدن (وسط شکم، بالای کتف راست پایین کتف راست و پهلوی راست) به استناد بند «د» مواد ۴٨٣ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی .

 

٢- در خصوص دو عدد جوشگاه التیام یافته بریدگی در کتف چپ (دامیه) به استناد مواد ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان دو صدم دیه کامل مرد مسلمان و امّا در خصوص ایراد ضرب و جرح نسبت به شاکی محمد صادقلو با توجه به عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی و عدم کفایت دلیل به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت وی را تبرئه می‌نمایم و در خصوص شکایت حسین محمودی و حسین نصر اصفهانی با توجه به اعلام گذشت ایشان برابر صفحه‌های ٣١٧٠ و ٣١٧١ به استناد بند «٢» ماده ٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و در خصوص دو عنوان اتهامی عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه این دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد. با رعایت مجازات اشد به تحمل نود و یک روز حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم. و در اجرای تبصره ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت وی کسر می‌گردد.

 

در خصوص متهم ردیف یازدهم استوار دوم مجید وروایی فرزند محمود، با توجه به محتویات پرونده، گزارش سازمان بازرسی کل کشور (٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهام‌های مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکات آقایان یعقوب سلیمی، پوریا حسین، مهدی محمدی‌فرد و مجید نخستین سرباز بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی موجه نیست. بنابراین وی را به استناد تبصره ٢ ماده ٢۶٩ و ماده ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ١۶، ١٧ و ١٨ قانون مجازات اسلامی در خصوص اهانت نسبت به شکات به تحمل ٢۵ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب و جرح به علاوه بر پرداخت دیه در حق مجنی علیه پوریا حسین به شرح ذیل به سبب اخلال در نظم جامعه و بیم تجری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیزی محکوم می‌کنم پرداخت دیه توسط (مجید وروایی) و متم ردیف دهم حمید زندی و ردیف دوازدهم مهدی حسینی‌فر به صورت مشترک و علی‌السویه در حق مجنی علیه پوریا حسین برابر گواهی پزشکی قانونی (صفحه ٢۵٣۶ جلد ١٣) به شرح ذیل می‌باشد:

١- در خصوص کبودی یا سیاه‌شدگی چهار ناحیه بدن ( وسط شکم، بالای کتف راست و پایین کتف راست و پهلوی راست) به استناد بند «د» مواد ۴٨٣ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان شش صدم دیه کامل مرد مسلمان.

 

٢- در خصوص دو عدد جوشگاه التیام یافته بریدگی در کتف چپ (دامیه) به استناد مواد ۴٨١ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان دو صدم دیه کامل مرد مسلمان و در خصوص اهانت و ایراد ضرب نسبت به یکی از شکات به نام حسین نصر اصفهانی با توجه به گذشت منجز وی برابر صفحه ٣١٧٠ به استناد بند «٢» ماده ٨ قانون دادرسی کیفری ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنم. و اما در خصوص فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با توجه به انکار شدید وی و عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل ٣٧ قانون اساسی و اصل مستحکم برائت وی را در این خصوص تبرئه می‌کنم.

 

در خصوص متهم ردیف دوازدهم گروهبان دوم مهدی حسینی‌فر فرزند محمود، با توجه به مجموع محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه‌های ٣۵٧٧ تا ٣۶٩٠) اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه (٣٠٣١ تا ٣٠۴٢) در خصوص کلیه اتهام‌های مندرج در کیفر خواست دایر بر: ١- مشارکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت نسبت به شکات آقایان میر مسعود رضوی، پوریا حسین، یعقوب سلیمی و مهدی محمدی‌فرد ٢- فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا ٣- محروم کردن بازداشتی‌ها از حقوق مقرر در قانون اساسی و عدم رعایت حقوق شهروندی بزهکاری وی محرز و مسلم است و دفاعیات وی و وکیل مدافعش برابر صفحه‌های ٣۴٧٧ تا ٣۴٨١ و ٣۵۵١ تا ٣۵٧۵ و ٣۵٢٠ تا ٣۵٣٣ موجه نیست. بنابراین با در نظر گرفتن جهات مخففه از جمله فقد سابقه محکومیت کیفری، سوابق خدمتی و مجموع اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه گردیده است وی را به استناد ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد ٣٠٢، ٢۶٩، ۵٧٠ و ۶٠٨ قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد ١۶، ١٧، ١٨ و ۴٧ قانون مجازات اسلامی و (ماده ٢٢ فقط در خصوص مجازات موضوع ماده ۵٧٠ همان قانون) و نیز با رعایت مواد ٢ و ١۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص اهانت به شکات به تحمل ٧۴ ضربه شلاق تعزیزی و در خصوص ایراد ضرب نسبت به شکات علاوه بر پرداخت دیه به شرح ذیل به سبب اخلال در نظم و بیم تجری به تحمل هشت ماه حبس تعزیزی محکوم می‌کنم. پرداخت دیه ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرح توسط وی (حسینی‌فر) و متهمان ردیف‌های دوم و یازدهم حمید زندی و مجید وروایی به صورت مشترک در حق مجنی علی پوریا حسین برابر گواهی‌های پزشکی و قانونی (صفحه ٢۵٣۶ جلد ١٣) به شرح ذیل می‌باشد:

 

١- در خصوص کبودی یا سیاه‌شدگی چهار ناحیه بدن ( وسط شکم، بالای کتف راست و پایین کتف راست و پهلوی راست) به استناد بند «د» مواد ۴٨٣ و ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی به میزان شش صدم دیه کامل مرد مسلمان.

 

٢- در خصوص دو عدد جوشگاه التیام یافته بریدگی در کتف چپ (دامیه) به استناد مواد ۴٨١ و ۴٩۶ به میزان دو صدم دیه کامل مرد مسلمان در خصوص ایراد ضرب و اهانت نسبت به یکی از شکات به نام حسین نصر اصفهانی با توجه به اعلام گذشت منجز وی برابر صفحه‌ی ٣١٧٠ به استناد بند «٢» ماده (٨) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. و در خصوص دو عنوان اتهامی عدم رعایت حقوق شهروندی و فراهم کردن موجبات بدبینی نسبت به ناجا با در نظر گرفتن ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه دو عنوان مجرمانه از باب فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد و با رعایت مجازات اشد به تحمل ٧ ماه حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ ماه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال بدل از محرومیت از شغل دولتی محکوم می‌نمایم. و اجرای تبصر ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت وی کسر می‌گردد.

این رأی حضوری و مستنداً به مواد ٣، ٩ (بند ٢) ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ قانون تجددی نظر آرا دادگاه‌ها مصوب ١٣٧٢ ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد.

 

دفتر – رأی ابلاغ و اقدامات قانونی معمول گردد.

 

محمد مصدق

 

دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران