گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران متعاقب قطعنامه ۴۳/۲۴ شورای حقوق بشر، سومین گزارش خود را به مجمع عمومی ارائه می‌کند. در این گزارش، گزارشگر ویژه مشاهدات درباره الگوها، روندها و پیشرفت صورت گرفته در حمایت از حقوق بشر را با جزئیات ذکر کرده و توصیه‌هایی را به منظور بهبود اجرای حقوق بشر آورده است: