مجازات اعدام برای حاملان ترامادول و متادون

2

مجازات حمل، مصرف و فروش متادون، ترامادول و ریتالین تشدید می شود و در مواردی، اعدام در پی خواهد داشت. براساس فهرست جدید مواد مخدر که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، قرص های یادشده در ردیف تریاک قرار گرفته اند. 

ایران بالاترین تعداد مجازاتهای اعدام به دلیل حمل و خرید و فروش مواد مخدر را در میان کشورهای دنیا دارد. با این همه، مجازات اعدام باعث نشده مصرف مواد مخدر و اعتیاد در این کشور کاهش یابد. جامعه بین المللی همواره جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعدام افراد به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر سرزنش کرده است. براساس قوانین بین المللی، جرائم مربوط به مواد مخدر جزو جدی ترین جرائم که دولتها می توانند برای آن مجازات اعدام وضع کنند نیستند. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند به جای مجازاتهای شدید، باید عواملی را که منجر به اعتیاد می شوند از میان برد و برنامه های پیشگیری و درمان را تقویت کرد.

مجازات جدید برای حاملان ترامادول و متادون

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram