اعتراض زنان افغانستان به عدم حضور حتی یک زن در کابینه جدید

1

زنان افغانستان به عدم حضور حتی یک زن در کابینه رییس جمهور جدید اعتراض کردند. با اینکه نام سه زن در میان کاندیداهای معرفی شده برای وزارتخانه های مختلف وجود داشت، اما هیچیک از آنها به مقام وزارت راه نیافت. روز گذشته، شبکه زنان افغان راهپیمایی را در کابل برگزار کرد و در آن، خواستار دادن سهم زنان در سیاست شده بود. آنها همچنین لیستی از ۲۱ زن شایسته برای وزارت را که تابعیت دوگانه نیز ندارند تهیه کرده اند.

زنان افغانستان، به امید تغییرات واقعی و به رغم تهدیدات امنیتی، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت گسترده ای کردند. اما به نظر می رسد که مانند همیشه، حق و سهم آنها، بعد از اتمام انتخابات، در حال نادیده گرفته شدن است.

چگونه می توان از زنان این لیست حمایت کرد و پارلمان و دولتمردان افغانستان را به حضور زنان در کابینه قانع ساخت؟

لیست پیشنهادی زنان افغان برای کابینه حکومت وحدت ملی

راهپیمایی زنان افغان در اعتراض به عدم حضور زنان در کابینه

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram