«حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران» از جمله پروژه های تحقیقاتی سازمان عدالت برای ایران است. این صفحه به زودی با مطالب بیشتر تکمیل خواهد شد.